Ayna

Geceler

Bir daðýn baþýndayým
Yapayalnýz karanlýk
karlar var
karlar var
bembeyaz

Bir kapý önündeyim
Ardý nedir bilinmez
sevmek var
sevmek var
zamansýz

Ölüm kalanlarýn uydurmasý ateþ yananlarýn
Doðru bir yoldur ancak dönüþü olmaz yanlýþa

Geceler bana seni anlatýyor
Geceler bir ateþtir yanýyor
Geceler bir hüzündür sarýyor
Geceler bir umudum yok mu
Bir yolun baþýndayým yorgun argýn kararsýz tozlar var
kuru dallar
Sapsarý
Bir aþkýn buhranýnda sensizlik derdindeyim
bitmek var
gitmek var
Çaresiz...

Play