Azra

Kraj potoka bistre vode

kraj potoka bistre vode
?uma zelena
nevesela zabrinuta
sjedi djevojka

potok teèe i protjeèe
tiho ?ubori
a djevojka zabrinuta
kroz plaè govori

vrati mi se mili stranèe
mili dragane
da na tvojim grudma umrem
grudma vatrenim

Play