Gothart

Jaj, Ketri, Ketri

Jaj, Ketri, Ketri, a-le pala mande,
Ketri, Ketri, phir pala mande,
au tu pale, be? tu tele,
au tu pala mande!

Kasavi san sar e lulu?orri,
?ukár, ?ukár cini lulu?orri,
lo?ál, lo?ál murro jilo,
pa?a mande te avesa.

Ketri, Ketri, dukhal murro jilo
Ketri, Ketri, pharol murro jilo
?umidav me tíro jilo
a-le pa?a mande

Ketri, Ketri, ?ukares khel mange
Ketri, Ketri, gil'abar tu mange,
gil'abar tu taj khel mange,
a-le pa?a mande!

Ketri, Ketri, mi?to-j aba mange,
mi?to-j aba, vi murre jileske,
kaj athe san, pa?a mande
au tu murri rom?orri

Tu te kheleh, lo?ál murro jilo,
tu te gil'abareh, pharol murro jilo,
au tu pale, be? tu tele,
au tu murri rom?i