Idan Yaniv

Chaki Li

Kmo kulam kach gam anachnu mechapsim makom batu'ach
Lo tamid motz'im kivun nischafim achrey haru'ach
Al tevatri, al tevatri
Al tishavri hisha'ari

Chorus:
Chaki li, ani baderech mitkarev, chaki li
Chaki li, ani zeh shekol kach ohev otach
Chaki li, gam kshehayamim yoter kashim
Tir'i she'od natzli'ach lehagshim
Et kol ma she'anachnu margishim
Bli pachad

Lo tamid ani yode'a la'anot kshe'at sho'elet
Menaseh latet tshuvot aval haderech mitpatelet
Al tevatri, al tevatri
Al tishavri, hisha'ari iti

Chorus:
Chaki li, ani baderech mitkarev, chaki li
Chaki li, ani zeh shekol kach ohev otach
Chaki li, gam kshehayamim yoter kashim
Tir'i she'od natzli'ach lehagshim
Et kol ma she'anachnu margishim
Bli pachad

Rak al tevatri hisha'ari iti

Chorus:
Chaki li, ani baderech mitkarev, chaki li
Chaki li, ani zeh shekol kach ohev otach
Chaki li, gam kshehayamim yoter kashim
Tir'i she'od natzli'ach lehagshim
Et kol ma she'anachnu margishim

Chaki li!

Chaki li, gam kshehayamim yoter kashim
Tir'i she'od natzli'ach lehagshim
Et kol ma she'anachnu margishim
Bli pachad

Play