Idan Yaniv

Kich'lot HaKol veHat'munah

(With Keren Peles, Beit Habubot, Harel Skaat and Ninet Tayeb)

Hachiyuch shelchah baru'ach al kol ha'ir
K'mo hav'tachah g'dolah
Veyesh lechah adat ma'aritzim (ken)
Sharim itcha bemak'helah
Mah yesh lomar
Kol hakartisim nim'keru merosh
Mah yesh lomar
Al titen lezeh la'alot lecha larosh

(Chorus)
Ki ach'rei kich'lot hakol vehat'munah
Mishehu yachol lish'ol bli kavanah
Matai bapa'am ha'achronah
Asita mashehu bishvil mishehu,
Asita mashehu bishvil mishehu
Bishvil mishehu

Zeh nir'eh k'mo klaf batu'ach
Atah doher, atah al gav hasus
Pot'chim lecha d'latot kulam (ken)
Umedabrim benimus
Atah yoshev umitz'talem
Mamash k'mo semel hatz'lachah
Atah choshev
Sheha'olam kulo munach kvar bekis'cha

(Chorus)
Ki ach'rei kich'lot hakol vehat'munah
Mishehu yachol lish'ol bli kavanah
Matai bapa'am ha'achronah
Asita mashehu bishvil mishehu,
Asita mashehu bishvil mishehu
Bishvil mishehu

Asita mashehu
Asita mashehu
Asita mashehu
Asita mashehu
Bishvil mishehu

Atah chai k'mo beseret
Atah kochav elyon behafakat chalom
Tizaher she'lo yad'liku or
Vetit'orer pit'om
Ve'az tir'eh milemalah ad lematah
Yesh oto mer'chak
Ve'az til'mad
Mi yihyeh ha'Acharon asher Itz'chak

Ki ach'rei kich'lot hakol vehat'munah
Mishehu yachol lish'ol bli kavanah
Matai bapa'am ha'achronah
Asita mashehu bishvil mishehu,
Asita mashehu bishvil mishehu.

Play