Baris Manço

Kayalarýn Oðlu

1923`ün ýlýk bir ekim sabahýnda
Kayalarýn topraða dikine saplandýðý yerde doðdum
Toprak anayla kaya babanýn oðluyum ben
Toprak anam sevgi dolu, bereket dolu
Toprak anam sessiz, ama toprak anam dopdolu
Toprak anam toprak anam Anadolu
Babamsa saðý solu belli olmaz
Bir gürledimi yer yerinden oynar
Göðsünde çatýrdamalar olurmuþ
Onun için derdi, onun için sayýsýz irili ufaklý
Kaya parçalarý vardýr bu topraklarda
Ve sen benim oðlum
Ve sen kayalarýn oðlu
Bu taþý topraðý birarada tutacaksýn
Kolay deðil kayalarýn oðlu olmak
Kuzeyden esen rüzgara
Güneyden gelen kavurucu sýcaða
Karþý koruyacaksýn onlarý
Kolay deðil, kolay deðil
Kayalarýn oðlu olmak
2023`ün ýlýk bir ekim sabahýnda
Bacaklarýmda hafif bir uyuþma ile uyandým
Ve sanký yüz yýllýk ulu bir çýnar gibi
Kök salmaya baþladým o sabah
Ve ilk kez saðýmda solumda asýrlardýr
Durmakta olan diðer çýnarlarý farkettim
Doðudan hafif bir seher yeli yükseldi
Ve asýrlýk çýnarlar benide aralarýna aldýlar
Ve 2023`ün ýlýk bir ekim sabahýnda
Yeni bir kayalarýn oðlunun doðuþunu
Beraberce seyre koyulduk...

Play